Status prawny

Załącznik
do uchwały Rady Miejskiej Kalisza
Nr XXI/321/2004 z 30.VI. 2004


STATUT
Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Kaliszu

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE


§ 1.

1. Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Kaliszu zwany dalej „Zespołem” działa na podstawie statutu oraz innych obowiązujących przepisów, a w szczególności na podstawie:

1. ustawy z dnia 27 sierpnia o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób
niepełnosprawnych (Dz. U. z 1997r. , Nr 123, poz. 776 z późn. zm.) oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych,
2. ustawy z dnia 26 listopada 1998 o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.),

§ 2.

1. Zespół jest jednostką organizacyjną Miasta Kalisza działającą w formie jednostki budżetowej.
2. Siedzibą Zespołu jest miasto Kalisz. Teren działalności zespołu i jego właściwość określa wojewoda w porozumieniu ze starostami powiatów, które chce objąć jego właściwośćÂ….
3. Zespół jest pracodawcą dla wszystkich zatrudnionych w nim osób.

Rozdział II

CELE I ZADANIA ZESPOśU

§ 3.

Celem działania Zespołu jest realizacja zadań z zakresu orzekania o niepełnosprawności, orzekania o stopniu niepełnosprawności, orzekania o wskazaniach do ulg i uprawnień w zakresie wyznaczonym w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych oraz aktach wykonawczych, wydanych na jej podstawie.

§ 4.
Do zadań Zespołu należy w szczególności:

1. prowadzenie postępowań i wydawanie orzeczeń:
a) o niepełnosprawności,
b) o stopniu niepełnosprawności,
c) o wskazaniach do ulg i uprawnień.
2. udzielanie informacji i poradnictwa dot. uprawnień przysługującym osobom niepełnosprawnym.

§ 5.
W realizacji swoich zadań Zespół współdziała z organami administracji rządowej i organami jednostek samorządu terytorialnego w sprawach z zakresu pomocy społecznej i rehabilitacji osób.

Rozdział III

ZARZÄ„DZANIE I ORGANIZACJA

§ 6.

1. Zespołem kieruje Przewodniczący, który jest powoływany i odwoływany przez Prezydenta Miasta Kalisza.
2. Przewodniczący jako kierownik jednostki działa jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta Miasta Kalisza.
3. Przewodniczącego w czasie jego nieobecności zastępuje upoważniony przez niego pracownik.

§ 7.

Strukturę, szczegółowe zadania i zasady funkcjonowania określi regulamin organizacyjny ustalony przez PrzewodnicząÂ…cego i zatwierdzony przez Prezydenta Miasta Kalisza.

Rozdział IV

MIENIE I GOSPODARKA FINANSOWA

§ 8.

Majątek Zespołu stanowi własność komunalnąÂ… i może być wykorzystany jedynie do realizacji celów związanych z działalnościąÂ… statutowąÂ….

§ 9.

Zespół prowadzi gospodarkę finansowąÂ… zgodnie z przepisami prawa obowiązująÂ…cymi dla jednostek budżetowych.

Rozdział V

POSTANOWIENIA KOśƒCOWE

§ 10.

1. Nadzór nad Zespołem - jednostkąÂ… Miasta Kalisza sprawuje bezpośrednio Prezydent Miasta Kalisza, w jego zastępstwie Wiceprezydent.
2. Nadzór merytoryczny nad Zespołem sprawuje bezpośrednio Wojewoda oraz Pełnomocnik Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych.

§ 11.

Zmiany statutu mogąÂ… być dokonywane w trybie właściwym dla jego nadania.

Opublikował: Paweł Studzienny
Publikacja dnia: 15.12.2023, 12:40
Dokument oglądany razy: 198
Podpisał: Magdalena Sobocka-Mażg
Dokument z dnia: 30.06.2004