Sposób przyjmowania i załatwianie spraw

W celu uzyskania orzeczenia o niepełnosprawności, o stopniu niepełnosprawności należy:

1.      Wypełnić :

- wniosek w sprawie wydania orzeczenia o niepełnosprawności - dla osób do 16 - tego roku życia

lub

wniosek w sprawie wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności- dla osób powyżej 16 - tego roku życia.

Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności podpisuje osoba zainteresowana uzyskaniem orzeczenia lub jej przedstawiciel ustawowy ( przedstawiciel ustawowy to opiekun ustanowiony dla osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej lub kurator dla osoby częściowo ubezwłasnowolnionej, dla osób, które nie ukończyły 18 - tego roku życia - jeden z rodziców lub ustanowiony przez sąd opiekun).

Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności podpisuje jeden z rodziców lub ustanowiony przez sąd opiekun.

2.      Załączyć:

zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wydane nie wcześniej niż na 30 dni przed dniem złożenia wniosku,

- uwierzytelnioną (oryginały lub potwierdzoną za zgodność) dokumentację medyczną mogącą mieć wpływ na ustalenie niepełnosprawności, stopnia niepełnosprawności np. :karty informacyjne leczeni szpitalnego, historie choroby z poradni, aktualne wyniki badań( rtg, CT, RM, audiogram, spirometria , EEG), badania psychologiczne.

- kserokopię orzeczenia wydanego prze inny Zespół Orzekający, ZUS, KRUS, MON

- kserokopie aktu urodzenia - dotyczy wniosków o wydanie orzeczenia dla osób do 16 - tego roku życia

- postanowienie sądu o ustanowieniu opiekuna, kuratora lub rodziny zastępczej (dotyczy osób całkowicie lub częściowo ubezwłasnowolnionych, osób przed 18 tym rokiem życia dla których sąd ustanowił opiekuna prawnego).

- oświadczenie osoby o przyczynach i terminie przebywania poza adresem stałego miejsca pobytu( dotyczy osób przebywających na terenie Miasta Kalisz, Powiatu Kaliskiego, który nie jest ich stałym adresem zamieszkania).

3.      Wspomniane w pkt 1-2 dokumenty należy złożyć w siedzibie jednostki lub za pośrednictwem poczty na adres: Powiatowy Zespół ds. Orzekania o niepełnosprawności w Kaliszu, ul. Staszica 47 a, 62-800 Kalisz.

Obsługa osób zainteresowanych uzyskaniem orzeczenia o niepełnosprawności ( do 16 -tego roku życia) , pok. Nr 12

Obsługa osób zainteresowanych uzyskaniem orzeczenia o stopniu niepełnosprawności ( po 16 -tym roku życia) , pok. Nr 17

Tel. 62 766-77-47

W celu uzyskania legitymacji osoby niepełnosprawnej należy:

Dostarczyć do Zespołu jedno aktualne zdjęcie o wymiarach 35 mm x 45mm. Jeżeli osoba niepełnosprawna chce mieć wpisany w legitymacji symbol przyczyny niepełnosprawności oprócz jednego zdjęcia należy również złożyć wniosek o wydanie legitymacji z wpisaniem wybranego symbolu przyczyny niepełnosprawności.

Z tytułu wydania legitymacji nie są pobierane opłaty.

Zdjęcie, wniosek o wydanie legitymacji z wpisem wybranego symbolu niepełnosprawności należy złożyć w siedzibie jednostki lub za pośrednictwem poczty na adres: Powiatowy Zespół ds. Orzekania o niepełnosprawności w Kaliszu, ul. Staszica 47 a, 62-800 Kalisz.

Obsługa osób zainteresowanych uzyskaniem legitymacji osoby niepełnosprawnej do 16 -tego roku życia, pok. Nr 12

Obsługa osób zainteresowanych uzyskaniem legitymacji osoby niepełnosprawnej po 16 -tym roku życia, pok. Nr 17

Tel. 62 766-77-47.

W celu uzyskania karty parkingowej należy:

1.      Wypełnić wniosek w sprawie wydania karty parkingowej.

Osoby fizyczne:

Wniosek składa osoba niepełnosprawna osobiście, z wyjątkiem:

- osoby, która nie ukończyła 18 tego roku życia, za którą wniosek składają rodzice ( jeden z rodziców) lub ustanowieni przez sąd opiekunowie (jeden z ustanowionych przez sąd opiekunów);

-osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie pozostającej pod władzą rodzicielską, za którą wniosek składa jeden z rodziców

- osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie niepozostającej pod władzą rodzicielską lub osoby ubezwłasnowolnionej częściowo, za którą wniosek składa odpowiednio opiekun lub kurator ustanowiony przez sąd.

Osoby prawne tj. placówki zajmujące się opieką, rehabilitacją, lub edukacją osób niepełnosprawnych

Wniosek o wydanie karty parkingowej dla placówki składa osoba upoważniona do jej reprezentowania.

2.      Załączyć:

- jedną fotografię o wymiarach 35mm x45mm odzwierciedlającą aktualny wizerunek osoby, której wniosek dotyczy przedstawiającą tę osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, wyjątek stanowią osoby z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku, taka osoba może dołączyć fotografię w okularach z ciemnymi szkłami, a także osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania, taka osoba może dołączyć fotografię przedstawiającą osobę z nakryciem głowy, ale w tych dwóch przypadkach musi być spełniony jeszcze jeden warunek, a mianowicie fotografia taka jest zamieszczona w dokumencie potwierdzającym tożsamość tej osoby ( nie dotyczy placówek),

-dowód uiszczenia opłaty za wydanie karty parkingowej, obecne opłata wynosi 21 złotych;

3.      Przedstawić do wglądu:

- oryginał prawomocnego orzeczenia o niepełnosprawności, o stopniu niepełnosprawności tj. po upływie 14 dni od daty otrzymania orzeczenia w PZOON, a po upływie 30 dni od daty otrzymania orzeczenia od WZOON, jeżeli strona nie złożyła odwołania ( nie dotyczy placówek).

-dowód rejestracyjny pojazdu placówki- dotyczy tylko wniosków o kartę parkingową dla placówek.

4.      Wspomniane w pkt 1-3 dokumenty należy złożyć w siedzibie jednostki, ul. Staszica 47 a, 62-800 Kalisz, pok. Nr 10, tel. 62 766-77-47

Opublikował: Paweł Studzienny
Publikacja dnia: 15.12.2023, 12:33
Dokument oglądany razy: 233
Podpisał: Magdalena Sobocka-Mażg
Dokument z dnia: 27.03.2015